En güzel dualar

Üzüntü ve Sıkıntı Anında Okunacak Dua

Hz. Abdullah Bin Abbasdan (R.A.) rivayet edildiğine göre, sevgili Peygamberimiz (A.S.) üzüntülü ve sıkıntılı anlarında şöyle dua buyururlardı:

Okunuşu: ‘’La ilahe illallhül-Aziymül-Haliym. La ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbul-Arşil-Keriym.’’

Manası: ‘’Halim ve Aziym olan Allah’tan başka ilah (ibadet edilecek)Allah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur. O, arşı kerimin Rabbi (sahibi)dir.’’

Sevgili Peygamberimizin (A.S.), sıkıntılı anlarında çok çok okuduğu diğer bir duasi şudur:

Oruç Duası

Oruç olan kimsenin yapabileceği dua aşağıdaki gibidir:

Arapçası: BismiIIahi veI hamdü IiIIâhi, aIIâhümme Ieke sumtü ve aIâ rızkıke eftartü ve aIeyke tevekkeItü, Sübhâneke ve ni hamdike tekabbeI minni, inneke entes semiuI aIiym. Türkçe

AnIamı: AIIahım! Senin için oruç tuttum, Senin için rızkınIa orucumu açtım. Ancak Sana tevekküI ettim. Seni hamdinIe tesbih ederim. AIIahım Benden kabuI buyur. Çünkü Sen işiten ve biIensin.

Kaynak:http://www.tarifisevgi.com/yorum_yaz.asp?_no=1101

Bereket için Okunacak Dua

Rızkın bollaşması için şu dua okunur:

"Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi"

Vesvese için Okunacak Dua

Vesvese için şu dualar okunur:

"Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyke tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym." Meali, "Allah'a güvendim, bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. O'na bağlanarak işimi bıraktım. O arşın tek rabbidir." İçinize gelen her türlü vesvese halinde bu zikri söylemeniz, sizler için hayırlı olacaktır. Okurken anlamını da düşünerek okumanız, vesvesenizi bir kenara koyarak, Yüce Allah'a kendinizi teslim etmeniz gerekir.

Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) Evinden Çıkarken Okuduğu Duâsı

Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) Evinden Çıkarken Okuduğu Duâsı Şöyledir:

“Bismillâh. Tevekkeltü alellah. Allahümme innî eûzü en udille ev udalle. Ev ezille, ev üzelle. Ev ezlime, ev uzleme. Ev echele, ev yüchele aleyye.”

“Allah’ın ism-i şerifini zikrederek evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a tevekkül ediyorum. Allah’ım, doğru yoldan sapmaktan, başkalarını saptırmaktan; hataya düşmekten, başkalarını da düşürmekten; haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan; hürmetsizlik ve cahillik etmekten, yahut bunlara maruz kalmaktan sana sığınırım.”

Kadir Gecesi Okunacak Türkçe Dua

Bismillahirrahmanirrahim,

Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı!

İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Allahım,

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

Allahım,

Kadir Gecesi Peygamber Efendmizin(SAV) Okuduğu Dua

KADİR GECESİ DUASI PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU

Kadir duası :
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE MANASI

Kadir Gecesi duasının manası :
-'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

Kaynak:http://www.internethaber.com/kadir-gecesi-okunacak-dualar-turkce-dilek-duasi-700939h.htm

Yemek Duası

Yemekten sonra okunacak dua şudur:

Elhamdülillah Elhamdülillah

Elhamdü lillahillezii et`amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn.

Elhamdülillehi rabbil alemiyn. Vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa alihii ve sahbihii ecmaıyn.

Vağfu anne vağfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel kavmil kafiriyn. (3)

Kur'an Okumaya Başlamadan Önce Okunacak Dua

Haci Ali Haydar Efendi (ks), "Mecmuatül Müteferrikat" adli kitaptan naklen söyle yazmislardir. Her Kim Kur'an okumak istediğinde Kur'an'a başlarken bu duayı okursa Allahu Teala okumuş olduğu Kur'an-ı Azim'üşşanın her harfine ellibin (50000) sevap verir.

Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Nedir?

Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.
İnsanlar neden Allah’ı zikretmelidir?

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar